Love & vedtægter for Blåbjerg MC

§1 Klubbens navn er Blåbjerg MC Touring. Klubben har hjemsted på Vesterbækvej 60, Sig, 6800 Varde.

§2 Klubbens formål er kammeratlig samvær, køreture, klubliv samt fremme og styrke af interessen for motorcyklismen.

§3 Det er ikke tilladt Blåbjerg MC Touring’s medlemmer at bære provokerende veste med påmaling.

§4 Som medlemmer kan optages ejere og brugere af motorcykler samt personer med et tilhørsforhold til klubben eller dens medlemmer. Optagelse sker ved flertalsbeslutning i bestyrelsen og efter en prøvetid på min. 2 måneder med deltagelse i klubbens aktiviteter jvf. pkt. 2. Brugere af motorcykel skal ved indmeldelse forevise gyldigt kørekort.

§4 stk. 1.
Der er mulighed for følgende typer af medlemskab med følgende individuelle rettigheder:

MedlemstypeAktiveFølgeStøtte
StemmeretX  
Alle aktiviteterXX 
Inviterede aktiviteterXXX
Elektronisk information (Email/SMS)XXX
Deltagelse i klubaftenerXX 
MærkerXX 
NøglerX  
BestyrelseX  
Div. udvalg f.eks. festXX 
Leje af klublokalerXX 

Det medlem der har lejet klubhuset, har i lejeperioden det fulde ansvar for klubhuset. Udlejningsprisen fastsættes årligt, af den på det tidspunkt pågældende bestyrelse. Dette skal ske ved den nye bestyrelses konstituering. For at være følgemedlem skal mindst et medlem af husstanden være aktiv medlem af klubben.

§5 Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling og erlægges helårligt pr.1/9. Restance over 3 måneder medfører udelukkelse, men dette skal varsles med 2 rykkerskrivelser, rykkere indeholder afskrift af §. 5. Ved kontingentrestance er der ingen stemmeret i klubben.

§6 Årlig generalforsamling afholdes sidste i marts måned og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, ved udsendelse af dagsorden der mindst indeholder følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§7 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen udtrykker ønske om det. I så fald skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter at begæringen, med oplysninger om det emne der ønskes behandlet, er fremsat over for bestyrelsen. Indkaldelse og dagsorden udsendes som omtalt i stk. 6.

§8 På generalforsamlingen vælges en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Afstemninger skal ske ved simpel flertalsbeslutning ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis et medlem kræver det. Referat af generalforsamlingen underskrives af bestyrelsen og dirigenten. Referatet opbevares af formanden.

§9 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Disse 5 bestyrelsesmedlemmer vælges hver især for 2 år ad gangen og der kræves mindst 2 års medlemskab af klubben før indvælgelse til bestyrelsen kan ske.

På den årlige generalforsamling går henholdsvis 2 og 3 af bestyrelsesmedlemmerne på valg. Lige antal i lige år og ulige antal i ulige år.

Vil du være medlem af blåbjerg mc?

Hvis du har en passion for motorcykler og ønsker at være en del af det spændende fællesskab hos Blåbjerg MC, så er du mere end velkommen til at kontakte os!