Vedtægter

§1 Klubbens navn er Blåbjerg MC Touring. Klubben har hjemsted på Vesterbækvej 60, Sig, 6800 Varde.

§2 Klubbens formål er kammeratlig samvær, køreture, klubliv samt fremme og styrke af interessen for motorcyklismen.

§3 Det er ikke tilladt Blåbjerg MC Touring’s medlemmer at bære provokerende veste med påmaling.

§4 Som medlemmer kan optages ejere og brugere af motorcykler samt personer med et tilhørsforhold til klubben eller dens medlemmer.

Optagelse sker ved flertalsbeslutning i bestyrelsen og efter en prøvetid på min. 2 måneder med deltagelse i klubbens aktiviteter jvf. pkt. 2. Brugere af motorcykel skal ved indmeldelse forevise gyldigt kørekort.

§4 stk. 1

Der er mulighed for følgende typer af medlemskab med følgende individuelle rettigheder:

Medlemstype Aktive Følge Støtte
Stemmeret X    
Alle aktiviteter X X  
Inviterede aktiviteter X X X
Elektronisk information (e-mail/sms) X X X
Deltagelse i klubaftner X X  
Mærker X X  
Nøgler X    
Bestyrelse X    
Div. udvalg f.eks. fest X X  
Leje af klublokaler X X  

Det medlem der har lejet klubhuset, har i lejeperioden det fulde ansvar for klubhuset.

Udlejningsprisen fastsættes årligt, af den på det tidspunkt pågældende bestyrelse. Dette skal ske ved den nye bestyrelses konstituering.

For at være følgemedlem skal mindst et medlem af husstanden være aktiv medlem af klubben.

§5 Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling og erlægges helårligt pr.1/9. Restance over 3 måneder medfører udelukkelse, men dette skal varsles med 2 rykkerskrivelser, rykkere indeholder afskrift af §. 5. Ved kontingentrestance er der ingen stemmeret i klubben.

§6 Årlig generalforsamling afholdes sidste i marts måned og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, ved udsendelse af dagsorden der mindst indeholder følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Valg af bestyrelse og suppleanter.
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§7 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen udtrykker ønske om det. I så fald skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter at begæringen, med oplysninger om det emne der ønskes behandlet, er fremsat over for bestyrelsen.

Indkaldelse og dagsorden udsendes som omtalt i stk. 6.

§8 På generalforsamlingen vælges en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Afstemninger skal ske ved simpel flertalsbeslutning ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis et medlem kræver det. Referat af generalforsamlingen underskrives af bestyrelsen og dirigenten. Referatet opbevares af formanden.

§9 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Disse 5 bestyrelsesmedlemmer vælges hver især for 2 år ad gangen og der kræves mindst 2 års medlemskab af klubben før indvælgelse til bestyrelsen kan ske.

På den årlige generalforsamling går henholdsvis 2 og 3 af bestyrelsesmedlemmerne på valg. Lige antal i lige år og ulige antal i ulige år.

Valget foregår skriftligt ved at skrive hhv. 2 og 3 af de opstilledes navne på stemmesedlen, jævnfør ovenstående. Suppleanter vil være de 2 opstillede med 3. og 4. hhv. 4. og 5. flest stemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Regnskabet fremlægges og gennemgås på hvert bestyrelsesmøde.

§10 Klubbens daglige ledelse udføres af bestyrelsen, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsens beslutninger og handlinger, i overensstemmelse med klubbens love og vedtægter, forpligter klubben.

§11 Bestyrelsen kan uden varsel ekskludere et medlem, hvis klubbens interesser er blevet modarbejdet af vedkommende.

§12 Blåbjerg MC Touring er tilsluttet DMC, Danske Motorcyklisters Råd. Dog er det enkelte medlem frit stillet m.h.t. medlemskab af DMC.

§13 Ændringer af disse love og vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant 2/3-dels flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, (=under 1/3 stemmeberettigede tilstede), skal bestyrelsen inden 14 dage derefter, med sædvanlig varsel, indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de stemmer der afgives her er for forslaget er dette vedtaget, uanset hvilket antal medlemmer der er tilstede.

I forbindelse med vedtægtsændringer, skal disse oplyses til medlemmerne.

§14 Opløsning af klubben kan kun ske ved ordinær generalforsamling. I dette tilfælde skal mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer være tilstede og mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for opløsningen.

Realisering af klubbens aktiver i forbindelse med en opløsning skal ske til højest bydende og et evt. overskud skal fordeles ligeligt mellem stemmeberettigede medlemmer med mere end 2 års medlemsskab.